དཔེ་མཛོད།

མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་གསུང་འབུམ།

ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཀ།༽  ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཁ།༽

ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ག།༽   ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ང་།༽

ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཅ།༽   ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཆ།༽

ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཇ།༽   ཁམས་སྒར་གསར་མའི་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག ཉ།༽

ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ། མདོ་ཁམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་གསུང

མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་གསུང་འབུམ།